NEDERLANDSTALIGE VERSIE

Versie: 08/06/2018

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN DE BREE GROEP (hierna: ‘AV’)

DEFINITIE: (1) ‘DE BREE’: alle groepsvennootschappen van De Bree Groep. Dit betreft specifiek De Bree NV (BTW BE 0474.740.665), De Bree Solutions NV (BTW BE 0424.913.349), Breeton NV (BTW BE 0466.110.041), Vando NV (BTW BE 0451.265.972), Maro NV (BTW BE 0450.440.086), Disoma NV (BTW BE 0475.475.588), DOP Kortemark NV (BTW BE 0501.514.249), De Bree Groenrecycling BV (Kvk 22052976 - BTW NL 8123.79.044.B01) en De Brée Environnement SARL (513.450.528 RCS Lille). (2) ‘Aangetekende Klachtenbrief’: een aangetekend schrijven met vermelding van factuurdatum, -nummer, en/of het nummer van de bijzondere overeenkomst en/of offerte, met een nauwkeurige identificatie van het materiaal en/of de dienstenprestaties, en een gedetailleerde opgave van de klacht, de niet-conformiteit en/of het gebrek. (3) de ‘Website’: www.debree.be

 1. Alle commerciële transacties tussen DE BREE en de Klant, worden beheerst door: (in hiërarchisch dalende volgorde): (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst, (2) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van DE BREE (3) de offerte uitgaande van DE BREE, (4) de specifieke voorwaarden voor specifieke activiteiten, (5) deze AV, (6) art. 4-88 van het Weens Koopverdrag, (7) de Unidroit Principles, (8) het Belgische recht, met uitsluiting van de artikels 1-3, en 89-101 van het Weens Koopverdrag. Door het plaatsen van een order/opdracht of het afsluiten van een (bijzondere) overeenkomst met DE BREE, erkent de Klant kennis te hebben genomen van de AV en deze te aanvaarden. Deze AV hebben steeds voorrang op de algemene/bijzonder voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen en aanvullingen op deze AV zijn slechts geldig en verbindend voor de order/opdracht waarop ze betrekking hebben en zover deze schriftelijk door DE BREE zijn aanvaard. De eventuele nietigheid van één of meer clausules uit deze AV, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. DE BREE kan haar AV en/of specifieke voorwaarden op ieder moment wijzigen. Het (herhaaldelijk) niet- toepassen door DE BREE van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking. Onder Klant wordt ook verstaan, iedereen die in naam en/of voor rekening van de Klant een beroep doet op DE BREE. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar DE BREE haar maatschappelijke zetel heeft.

 2. Alle offertes van DE BREE kunnen op gelijk welk ogenblik worden teruggetrokken door DE BREE, zijn vrijblijvend, en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant. Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is DE BREE in rechte te verbinden, de order van de Klant schriftelijk bevestigt, dan wel zodra DE BREE met de uitvoering start. DE BREE heeft het recht om (een deel van) de werken in onderaanneming te geven. Indien DE BREE optreedt als onderaannemer, heeft DE BREE: (1) een rechtstreekse vordering op de bouwheer/opdrachtgever, ten belope van wat laatstgenoemde aan de medecontractant- hoofdaannemer verschuldigd is, en dit conform art 1798 Belgische B.W; (2) een pandrecht op alle schuldvorderingen van de medecontractant- hoofdaannemer, die voortkomen uit het aannemingscontract met betrekking tot het desbetreffende werk. Deze rechtstreekse vordering/pandrecht, hebben niet enkel betrekking op de desbetreffende schuldvorderingen, maar ook op de accessoria, zoals de verwijlinteresten en de eventuele vergoeding krachtens strafbeding. 3. De minimum facturatie bedraagt €65. DE BREE kan steeds een voorschot vragen, in welk geval de bijzondere overeenkomst volledig wordt opgeschort tot de volledige betaling hiervan. Vanaf €10.000 kan DE BREE voorafgaand een bankgarantie vragen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen BTW exclusief en uitgedrukt in Euro. Voor elk project afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend, enkel geldig voor dit project, en niet voor andere (gelijkaardige) projecten. Alle werken/leveringen die niet expliciet werden voorzien in de offerte/bijzondere overeenkomst, worden geacht meerwerken/meerkosten te zijn op vraag van de Klant, en als dusdanig aangerekend. Transport- en verplaatsingskosten worden berekend vanop de maatschappelijke zetel van DE BREE, op basis van forfaitaire prijzen per verplaatsing. Het vooropgestelde aantal werkuren is steeds indicatief. Alle gepresteerde werkuren worden gefactureerd, met inbegrip van eventueel oponthoud. Alle prijzen zijn geldig op werkdagen tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen, buiten de kantooruren, en indien werknemer(s) op 1 dag meer dan 8 werkuren presteren, gelden hogere prijzen. Bij valutaschommelingen, verhogingen van materiaal- en grondstofprijzen, verwerkingsprijzen, lonen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten, of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de definitieve oplevering, kan DE BREE de overeengekomen prijs evenredig verhogen.

 3. De verbintenissen van DE BREE beperken zich tot een nauwkeurige uitvoering van de bijzondere overeenkomst, of indien er geen bijzondere overeenkomst werd opgesteld van de (in hiërarchisch dalende volgorde) orderbevestiging uitgaande van DE BREE, of de offerte uitgaande van DE BREE. Bij een door de Klant opgesteld plan, blijft de verantwoordelijkheid beperkt tot de strikte uitvoering van deze plannen. DE BREE is gerechtigd, op kosten van de Klant, aanvullende werken uit te voeren waarvan de noodzakelijkheid blijkt. Indien bepaalde componenten niet voorradig zijn, kan DE BREE zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enig recht van verhaal t.o.v. DE BREE: (1) de bijzondere overeenkomst (gedeeltelijk) annuleren, (2) deze componenten vervangen door een functioneel equivalent. De eventuele meerprijs hiervan is niet inbegrepen in de prijs. De aanwezigheid van DE BREE op de werfvergaderingen is niet vereist.

 4. De opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn steeds indicatief en niet essentieel. In geval van overschrijding van deze termijn(en), zullen DE BREE en de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen. DE BREE heeft het recht het materiaal/dienstenprestaties in verschillende delen te leveren/uit te voeren. Gedeeltelijke levering/uitvoering noch enige termijnoverschrijding (oorspronkelijke noch bijkomende termijnen) kan aanleiding geven tot beëindiging van de bijzondere overeenkomst en/of enige schadevergoeding. Wijzigingen in de offerte, bijzondere overeenkomst, etc. hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde termijnen vervallen. DE BREE is niet aansprakelijk voor vertragingen n.a.v. het in gebreke blijven van leveranciers/de Klant/enige andere derde. Ophaling door de Klant, gebeurt op diens eigen kosten en risico, en op de door DE BREE aangegeven tijd en plaats.

 5. De Klant moet direct bij de in ontvangstname van de dienstenprestaties en/of het materiaal een eerste verificatie uitvoeren. Direct verifieerbare afwijkingen moet de Klant onmiddellijk telefonisch aan DE BREE meedelen, bevestigd door een Aangetekende Klachtenbrief, bij gebreke waarvan hij geacht wordt de dienstenprestaties/het materiaal te aanvaarden. De Klant moet de dienstenprestaties en/of het materiaal binnen de 48 uur na in onvangstname grondig keuren. Het in gebruik nemen, verwerken, en/of doorverkopen geldt als definitieve oplevering. De Klant verliest in ieder geval het recht zich op enige non-conformiteit of gebrek te beroepen, indien hij DE BREE niet via Aangetekende Klachtenbrief op de hoogte brengt binnen de 24 uur nadat hij deze heeft ontdekt of behoorde te ontdekken, en ten laatste binnen een termijn van 1 maand na datum der eindfactuur. In geval van tijdig en correcte melding, zal DE BREE naar eigen keuze en inzicht: (1) (een deel van) de dienstenprestaties/zaken vervangen; of (2) het foutief gedeelte crediteren, aan de prijs van de bijzondere overeenkomst. Een (gedeeltelijke) vervanging kan geen aanleiding geven enige schadevergoeding of verbreking van de bijzondere overeenkomst. Bij een (gedeeltelijke) vervanging, zijn onder meer de werkuren, transport- en verplaatingskosten, etc., ten laste van de Klant. Klachten (van welke aard ook) ontheffen de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichting. De Klant is gehouden tot vergoeding van alle kosten naar aanleiding van onterechte klachten.

 6. DE BREE is in geen enkel geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade, (2) schade die het factuurbedrag en/of de door DE BREE aangegane polis BA-uitbating overstijgt, (3) schade tijdens het vervoer/transport, (4) verkeerde aanwending van het materiaal, (5) door de Klant en/of derden toegebrachte schade, (6) schade ingevolge foutieve/onvolledige informatie, en/of (7) het niet- naleven door de Klant van wettelijke en/of andere verplichtingen. DE BREE is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen, en/of het beoordelen of documenten (van welke aard ook) voldoen aan de toepasselijke wetgeving en/of andere normen. De Klant mag in geen geval de zaken terugsturen, werkzaamheden door derden laten uitvoeren, of tot een dekkingskoop overgaan. DE BREE behoudt zich het recht voor om ter plaatse de gebreken en hun oorzaak te gaan vaststellen. De Klant zal DE BREE volledig vrijwaren en verdedigen tegen: (1) alle vorderingen en procedures, inclusief deze van derden, voortvloeiend uit enig handelen of nalaten van de Klant, in strijd met de bijzondere overeenkomst en/of deze AV. De Klant zal DE BREE volledig schadeloos stellen voor alle schade, onder meer de gerechtskosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de hiervoor vermelde vrijwaringsplicht.

 7. DE BREE is onder geen beding aansprakelijk in geval van overmacht of hardship. In dit geval kan DE BREE, naar eigen keuze en inzicht, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke toekomst, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. DE BREE: (1) goederen/componenten vervangen door een functioneel equivalent, (2) de uitvoering van haar verplichtingen opschorten, (3) de bijzondere overeenkomst beëindigen, en/of (4) de Klant uitnodigen om de uitvoeringsmodaliteiten te heronderhandelen. Indien de Klant hieraan niet te goeder trouw deelneemt, kan DE BREE de rechtbank verzoeken nieuwe contractsvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen. Overmacht en hardship wordt op de ruimst mogelijke wijze gedefinieerd, en bevat onder meer: onbeschikbaarheid/schaarste van materialen/grondstoffen, bijzondere weersomstandigheden, staking, oorlog, ziekte of ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, overheidsmaatregelen, transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen, in- en uitvoerbelemmeringen, panne, file, verlies van vergunningen, sluiting stortplaats/oven, dreiging en daden van terreur. Dit onverschillig of deze moeilijkheden zich voordoen bij ons of bij een leverancier.
 1. De Klant draagt de verantwoordelijkheid om: (1) alle documenten t.a.v. DE BREE, te ondertekenen voor akkoord door een persoon die bevoegd is de Klant in rechte te verbinden; (2) een order te bevestigen door een dubbel van de offerte, voor akkoord ondertekend door een persoon die bevoegd is de Klant in rechte te verbinden, over te maken aan DE BREE,(3) alle noodzakelijke/nuttige informatie tijdig over te maken aan DE BREE; (4) de werkplaatsen steeds vrij te houden, zodat DE BREE een container/werfkeet kan plaatsen; (5) de veiligheid op de werf te garanderen; (6) DE BREE voorafgaand op de hoogte te brengen van mogelijke voorwaarden waaraan de dienstenprestaties/het materiaal dient te voldoen; (7) DE BREE op de hoogte te brengen van mogelijke gevaren (ingevolge de activiteiten van de Klant), zodat dat de nodige preventieve maatregelen kunnen worden genomen; (8) De noodzakelijke verzekeringsovereenkomsten af te sluiten, en DE BREE op eerst verzoek inzage te geven in de polissen en de betalingsbewijzen van deze verzekeringen. Indien de Klant niet aan deze verplichtingen voldoet, behoudt DE BREE zich het recht voor de werken (tijdelijk) te onderbreken of de overeenkomst te beëindigen. De kosten van deze onderbreking of beëindiging gelden als oponthoud in de zin van artikel 3 van deze AV, en worden volledig gefactureerd aan de Klant.

 2. Klachten m.b.t. facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum worden overgemaakt, bij Aangetekend Klachtenbrief. Alle facturen zijn door de Klant integraal betaalbaar via overschrijving binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur en zonder korting op factuurdatum. De onvoorwaardelijke betaling door de Klant (van een deel) van het factuurbedrag geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur. Ingeval van niet/onvolledige betaling op de vervaldag van de factuur, is de Klant gehouden tot: (1) een verwijlinterest van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd, (2) een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een min. van € 100 (excl. BTW), onverminderd DE BREE’s recht om hogere schade te bewijzen, (3) alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten, (4) daarnaast worden alle andere (niet- vervallen) facturen op de Klant onmiddellijk opeisbaar, (5) en heeft DE BREE het recht, al het materiaal terug op te halen, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of andere overeenkomsten met de Klant te schorsen en/of te beëindigen. Dit alles zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst. Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt als volgt aangerekend in: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding, (3) intresten, (4) hoofdsommen. Conform de Belgische Wet van 15/12/2004, compenseren en verrekenen DE BREE en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen hen beiden steeds maar de grootste schuldvordering per saldo overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen deze schuldvergelijking. Wanneer DE BREE een betaling dient te verrichten aan een consument-Klant (in de zin van art. I.1 2° WER) en nalaat dit te doen binnen de 15 dagen nadat dit is komen vast te staan, dan gelden t.v.v. deze consument-Klant eveneens de in dit artikel, vermeld onder (1) en (2), aangehaalde clausules ingeval van vertraging door DE BREE in de betaling van voormelde schuldvordering.

 3. Behoudens schriftelijk akkoord van DE BREE, is het de Klant niet toegestaan de bijzondere overeenkomst te annuleren. Bij annulatie door de Klant, zelfs met schriftelijk akkoord, is de Klant gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 35% van het totale factuurbedrag (excl. BTW). Wanneer (1) het project/overeenkomst gebaseerd is op foutieve informatie van de Klant, (2) DE BREE vermoedt o.g.v. enige handelsinformatie m.b.t. de Klant dat het vertrouwen in de kredietwaardigheid mogelijks in het gedrang is dan wel op enige wijze verandert tijdens de overeenkomst, kan DE BREE wegens dat loutere feit, zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, één of meerdere overeenkomsten met de Klant: (1) hetzij beëindigen, (2) hetzij opschorten totdat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling, (3) hetzij de betalingscondities wijzigen. Alle clausules uit dit artikel gelden onverminderd het recht van DE BREE om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

 4. Het risico gaat over op de Klant zodra de bijzondere overeenkomst tot stand komt. De Klant wordt geacht alle kenmerken van de dienstenprestaties/het materiaal te kennen, en kan geen enkel recht ontlenen aan om het even welke informatie, stalen of modellen. De eigendomsrechten gaan pas over na volledige betaling van de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren. De Klant dient steeds al hetgeen te doen om de eigendomsrechten van DE BREE veilig te stellen, en zal hiervoor: (1) de nodige verzekeringspolissen afsluiten, en (2) alle mogelijke informatie m.b.t. deze eigendomsrechten overmaken aan DE BREE. Bij (vermoedelijke) niet- nakoming van deze verplichtingen, moet de Klant, op eerste verzoek van DE BREE, de desbetreffende goederen, op eigen kosten en risico, binnen de 24 uur aan DE BREE terug bezorgen, met automatische beëindiging van de bijzondere overeenkomst tot gevolg. Bij schending van het eigendomsvoorbehoud, bekomt DE BREE automatisch een recht op de daaruit gerealiseerde verkoopprijs, en is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 35% van het totale factuurbedrag (excl. BTW).

 5. Alle documenten/informatie van welke aard ook, die aan de Klant worden verstrekt, moeten vertrouwelijk behandeld worden en blijven eigendom van DE BREE.
  De verwerking van persoonsgegevens door DE BREE betreffende een (potentiële) Klant en/of zijn personeel vindt plaats conform de bepalingen van de privacy verklaring van DE BREE, dewelke consulteerbaar is op de Website. DE BREE treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking. Deze privacy verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die DE BREE verzamelt, alsook over de wijze waarop zij deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Door het plaatsen van een opdracht en/of het afsluiten van een (bijzondere) overeenkomst met DE BREE, erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze privacy verklaring en deze te aanvaarden.
 1. De Nederlandstalige versie van deze AV is de enige authentieke. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de AV en enige vertaling, zal de Nederlandse versie steeds prevaleren.

ENGELSTALIGE VERSIE

Version: 01/01/2016

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OF THE DE BREE GROUP (hereinafter: ‘GT&Cs’)

Une traduction en français de nos conditions générales peut être consultée sur le site www.debree.be. Le fait que cette traduction ne figure pas sur ce document ne peut être invoqué pour prétendre que ces

conditions étaient non connues et acceptées.

DEFINITION: (1) ‘DE BREE’: all group companies of the De Bree Group. This specifically includes De Bree NV (VAT no. BE 0424.913.349), De Bree Solutions NV (VAT no. BE 0424.913.349), Breeton NV (VAT no. BE 0466.110.041), De Bree T.E.C. NV (VAT no. BE 0451.265.972), Maro NV (VAT no. BE 0450.440.086), Disoma NV (VAT no. BE 0475.475.588), DOP Kortemark NV (VAT BE 0501.514.249), De Feyter Groenrecycling BV (KvK 22052976 – BTW NL 8123.79.044.B01) and De Brée Environnement sarl (no. 513.450.528 RCS Lille). (2) ‘Registered Letter of Complaint’: a registered letter stating the invoice date, invoice number and/or the number of the special agreement and/or offer, with a precise identification of the material and/or the services performed, and a detailed account of the complaint, non-conformity and/or defect.

1. These GT&Cs are available on simple request and may also be consulted at www.debree.be. The Dutch version of these GT&Cs is the only authentic version. All commercial transactions between DE BREE and the Client are governed by (in hierarchically decreasing order): (1) the written and undersigned special agreement, (2) the written orderconfirmation from DE BREE, (3) the offer from DE BREE, (4) the specific conitions for specific activities, (5) these GT&Cs, (6) Articles 4-88 of the Vienna Sales Convention, (7) the Unidroit Principles, (8) Belgian law, to the exclusion of Articles 1-3 and 89-101 of the Vienna Sales Convention. DE BREE rejects all other rules, terms and conditions. Any invalidity of one or more provisions of these GT&Cs will not affect the applicability of all other clauses. DE BREE may amend its general and/or special terms and conditions at any time. Any failure or repeated failure by DE BREE to enforce any right may only be regarded as tolerating a certain situation and will not lead to the forfeiture of rights. The term ‘Client’ also means anyone who engages DE BREE in the name and/or at the expense of the Client. All disputes between DE BREE and the Client will fall under the exclusive jurisdiction of the Ghent district courts, unless DE BREE elects the court that normally has jurisdiction.

2. All of DE BREE's offers may be withdrawn at any time, are without obligation and may only be regarded as an invitation to the Client to place an order. An agreement will only be concluded once a person who is authorised to legally bind DE BREE confirms the Client's order in writing or as soon as DE BREE starts to execute the order. DE BREE is entitled to outsource all or part of the work to a subcontractor. If DE BREE acts as a subcontractor, it will have: (1) a direct claim against the future owner/client equal to the amount that this latter party owes the contracting partner/main contractor, in accordance with Article 1798 of the Belgian Civil Code; (2) a right of pledge on all receivables of the contracting partner/main contractor, arising from the contract for services with regard to the work in question. This direct claim/right of pledge does not only relate to the receivables in question, but also to the accessory items, such as default interest and any compensation under a penalty clause.

3. The minimum charge is €65.00. DE BREE may always ask for an advance payment, in which case the special agreement will be completely suspended until such payment is received in full. DE BREE may ask for a bank guarantee in advance for amounts from €10,000.00. All prices exclude VAT and are expressed in euros. A customised price will be separately calculated for each project and will only be valid for this project and not for other similar projects. All work/deliveries that are not expressly provided for in the offer/special agreement will be regarded as contract extras/additional costs at the Client’s request and charged as such. Transport and travelling expenses are calculated from DE BREE’s registered office on the basis of fixed prices for each journey. The stated number of working hours is always indicative. All hours worked, including any stoppages, will be invoiced. All prices are valid for working days between 8 a.m. and 6 p.m. Higher prices apply to work performed on Saturdays, Sundays and public holidays, outside of office hours and if employees work more than eight hours in one day. DE BREE may raise the agreed price proportionately in case of currency fluctuations, increases in the prices of raw and other materials, processing costs, wages, social insurance charges, government-imposed costs, levies and taxes, transport expenses, import and export duties or insurance premiums that occur between the time of the order confirmation and final delivery.

4. DE BREE’s obligations are limited to the proper performance of the special agreement or, if no special agreement has been drafted, of the order confirmation issued by DE BREE or of the offer

made by DE BREE (in hierarchically decreasing order). In case of a plan drawn up by the Client, the responsibility is limited to the strict performance of these plans. DE BREE is entitled, at the

Client’s expense, to perform additional work if this proves necessary. If certain components are not in stock, DE BREE may without any prior notice of default and without any right of recourse

against it: (1) cancel the special agreement in whole or in part, or (2) replace these components with a functional equivalent. Any additional costs in this regard are not included in the price. DE

BREE is not required to attend site meetings.

5. The indicated completion and delivery periods are only indicative and not essential. If these periods are exceeded, DE BREE and the Client must agree a reasonable additional period. DE BREE is entitled to deliver/perform the material/services in various parts. Neither partial deliveries/performance nor exceeding periods (original or additional periods) can give cause for termination of the special agreement or any compensation. Amendments to the offer, special agreement, etc. automatically result in the expiry of the initial periods. DE BREE is not liable for delays resulting from the failure of suppliers/the Client/any other third party to perform their obligations. Collections by the Client take place at its expense and risk and at the time and place indicated by DE BREE.

6. The Client must carry out a first inspection immediately on receipt of the services and/or material. The Client must report any immediately verifiable variations by telephone to DE BREE without delay, and confirm these by means of a Registered Letter of Complaint, failing which it will be deemed to have accepted the services/material. The Client must carry out a thorough inspection of the services and/or the material within 48 hours. Putting into use, processing and reselling serve as final delivery. The Client will in any case lose the right to rely on any non-conformity or defect if it does not inform DE BREE thereof by means of a Registered Letter of Complaint within 24 hours of discovering or of when it ought to have discovered this non-conformity or defect, which may not be later than one month after the date of the final invoice. In case of timely and correct notice, DE BREE shall at its own option and discretion: (1) replace all or part of the services/goods; or (2) pass a credit note for the value of the defective portion to be deducted from the price of the special agreement. Full or partial replacement cannot give cause for any compensation or cancellation of the special agreement. In case of full or partial replacement, the working hours, transport and travelling expenses, etc. are payable by the Client. Complaints do not release the Client from its payment obligation in any case. The Client is bound to compensate all costs arising from unfounded complaints.

7. DE BREE is not liable under any circumstances for: (1) indirect damage, (2) damage that exceeds the invoice amount and/or the business operations civil liability policy taken out by DE BREE, (3) damage during carriage/transport, (4) the incorrect use of the material, (5) damage caused by Client and/or third parties, (6) damage as a result of inaccurate/incomplete information, and/or (7) the failure by the Client to comply with statutory and/or other obligations. DE BREE is not responsible for performing tests, requesting permits/licenses and/or assessing whether documents (of any nature whatsoever) comply with the applicable legislation and/or other rules. The Client may not return items, have work carried out by third parties or proceed with a covering purchase under any circumstances. DE BREE reserves the right to determine defects and their cause on site. The Client must fully indemnify and defend DE BREE against: (1) all claims or proceedings, including those of third parties, arising from any act or omission of the Client, contrary to the special agreement and/or these GT&Cs. The Client must fully compensate DE BREE for all damage, including legal costs, which arises as a result of its defence in relation to the aforementioned obligation to indemnify.

DE BREE is in no case liable in case of force majeure or hardship. In this case, DE BREE may at its own option and discretion, without any prior notice of default or judicial intervention, and without any right of recourse against it: (1) replace goods/components with a functional equivalent, (2) suspend the performance of its obligations, (3) terminate the special agreement, and/or (4) invite the Client to renegotiate the terms and conditions of performance. If the Client does not participate in good faith herein, DE BREE may request the district court to determine new contractual terms and conditions and/or to order the Client to pay compensation. Force majeure and hardship are defined in the broadest possible way, and include: unavailability/shortage of raw and other

materials, special weather conditions, strikes, wars, illness or accidents, communication and IT failures, government measures, transport and/or travel obstacles, import and export barriers, breakdowns, traffic jams, loss of permits, closure of a landfill/furnace, etc., as well as the summary set out in the last sentence of Article 3 of these GT&Cs. This applies regardless of whether these problems occur at us or at a supplier.

8. The Client bears the responsibility for: (1) having all documents in relation to DE BREE signed for approval by a person who is authorised to legally bind the Client, (2) confirming an order by sending a copy of the offer, signed for approval by a person who is authorised to legally bind the Client, to DE BREE, (3) providing all necessary/useful information to DE BREE in good time, (4) keeping worksites clear at all times, so that DE BREE can erect a container/site hut, (5) guaranteeing safety and security on the site, (6) informing DE BREE in advance of any conditions with which the services/material must comply, (7) informing DE BREE of any risks (in relation to the Client’s activities), so that the necessary preventative measures can be taken, (8) entering into the

necessary insurance contracts and allowing DE BREE to examine the policies and premium receipts of this insurance on demand. If the Client does not comply with these obligations, DE BREE reserves the right to temporarily or permanently interrupt the work or terminate the agreement. The costs of such interruption or termination serve as a stoppage within the meaning of Article 3 of

these GT&Cs and will be charged in full to the Client.

9. Complaints relating to invoices must be submitted within eight days of the invoice date by means of a Registered Letter of Complaint. The existence of a complaint relating to an invoice doesnot release the Client from its obligation to pay the invoice within the agreed periods. All invoices are payable in cash by means of a transfer to the bank account number mentioned on the invoice. No discount is given for cash payments. Payments to intermediaries are not permitted. Only receipts signed by a person who is authorised to legally bind DE BREE are valid. The entry of the invoice in DE BREE’s outgoing invoice book serves as a rebuttable presumption of posting and receipt. In case of non-payment/incomplete payment on the due date of the invoice, the Client is obliged: (1) to pay interest at 12%, capitalised annually, (2) pay fixed compensation of 10% of the invoice amount, subject to a minimum of €100, notwithstanding DE BREE’s right to prove higher damage, (3) pay all judicial and extrajudicial collection costs, (4) in addition, all other invoices issued to the Client that have not yet fallen due will become immediately due and payable, (5) and DE BREE will be entitled to recover all material, suspend the further performance of and/or terminate the relevant and/or other agreements with the Client. This may all be done without any prior notice of default or judicial intervention. The acceptance of partial payment takes place subject to the reservation of all rights and such payment will be allocated as follows: (1) collection costs, (2) compensation, (3) interest and (4) principal amounts. In accordance with the Belgian Financial Securities Act of 15 December 2004, DE BREE and Client will set off and settle all currently existing and future debts in relation to each other automatically and by operation of law. This means that only the largest debt on balance remains in the permanent relationship between them. This set off will be enforceable in each case against the official liquidator and general body of other creditors, who may therefore not oppose this set off. If DE BREE has to make a payment to a consumer/Customer, within the meaning of Article I.1 2° of the Economic Law Code, and fails to do so within a period of 15 days of this obligation becoming certain, the clauses cited under (1) and

(2) of this article will also apply in favour of this consumer/Customer if DE BREE delays in paying the above debt.

10. The Client is not permitted to cancel the special agreement unless DE BREE agrees in writing. In case of cancellation by the Client, even with written agreement, the Client is obliged to pay fixed compensation of 35% of the total invoice amount. If confidence in the Client’s creditworthiness changes in any way, DE BREE may on that basis alone, without any prior notice of default or judicial intervention, act as follows with regard to one or more agreements with the Client: (1) either declare the agreements to be terminated, (2) or suspend these agreements until the Client tenders sufficient security for their payment. All clauses of this article apply notwithstanding DE BREE’s right to claim additional compensation.

11. Risk passes to the Client as soon as the special agreement is concluded. The Client is deemed to be aware of all characteristics of the services/materials and may not derive any right from any information, samples or models. Rights of ownership only pass after full payment of the price, costs, interest and all other additional amounts. The Client must always do everything necessary to safeguard DE BREE’s rights of ownership and shall for this purpose: (1) take out the necessary insurance policies, and (2) provide all possible information with regard to these rights of ownership to DE BREE. In case of breach or probable breach of these obligations, the Client must, on demand by DE BREE, return the relevant goods at its own expense and risk to DE BREE within 24 hours, which will result in the automatic termination of the special agreement. If the retention of title is infringed, DE BREE will automatically have a pledge on the realised selling price and the Client will be liable to pay fixed compensation of 35% of the total invoice amount.

12. All documents/information of any nature that are provided to the Client must be treated in confidence, will remain the property of DE BREE, and may not be disclosed to third parties or used directly or indirectly for purposes other than those for which they are intended. These documents must be returned on demand. These obligations will remain in force, at least until the relevant information becomes public knowledge through no fault of the Client. The Client grants permission to DE BREE to include its personal data and the visual material of the supplied material/services in an automatic database for the purpose of information and promotional campaigns, etc. The Client may always request the communication and correction of its data. If the Client no longer wishes to receive commercial information, it must inform DE BREE thereof by registered letter.

FRANSTALIGE VERSIE

Versie: 01/01/2016

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DU GROUPE DE BREE (ci-après : CG)

An English translation of our conditions can be consulted at www.debree.be. The fact that this translation does not appear on this document cannot be invoked to allege that these conditions were not known nor

accepted.

DEFINITIONS : (1) DE BREE désigne toutes les sociétés du groupe De Bree. Il s’agit précisément des sociétés : De Bree NV (TVA : BE 0424.913.349), De Bree Solutions NV (TVA : BE 0424.913.349), Breeton NV (TVA : BE 0466.110.041), De Bree T.E.C. NV (TVA : BE 0451.265.972), Maro NV (TVA : BE 0450.440.086), Disoma NV (TVA : BE 0475.475.588), DOP Kortemark NV (TVA: BE 0501.514.249), De Feyter Groenrecycling BV (KvK 22052976 – TVA : NL 8123.79.044.B01) et De Brée Environnement SARL (513 450 528 RCS Lille). (2) Lettre de réclamation recommandée désigne une lettre recommandée avec mention de la date de la facture, du numéro de la facture et/ ou du numéro de l’accord particulier et/ ou de l’offre, et une identification précise des matériaux et/ ou des prestations de services, et une formulation détaillée de la réclamation, de la non-conformité et/ ou du défaut.

1. Ces CG sont disponibles sur simple demande et peuvent aussi être consultées sur le site www.debree.be. La version en néerlandais de ces CG est la seule version authentique. Toutes les transactions commerciales entre DE BREE et le client sont régies par : (en ordre décroissant) : (1) l’accord particulier établi par écrit et signé ; (2) la confirmation de commande écrite émise par DE BREE ; (3) l’offre émise par DE BREE ; (4) les conditions spécifiques pour activités spécifiques ; (5) ces CG ; (6) l’art. 4-88 de la Convention sur la vente internationale de marchandises ; (7) les Principes d’UNIDROIT ; (8) le droit belge, sauf les articles 1-3 et 89-101 de la Convention sur la vente internationale de marchandises. DE BREE rejette toutes les autres normes et conditions. L’éventuelle nullité d’une ou de plusieurs dispositions de ces CG ne pourrait entraver l’applicabilité de toutes les autres clauses. DE BREE peut modifier à tout moment ses conditions générales ou particulières. Le fait que DE BREE n’exerce éventuellement pas un quelconque droit (fût-ce à plusieurs reprises) ne pourrait être considéré que comme une tolérance particulière et n’entraînerait aucune déchéance de droit. Il faut par ailleurs entendre par « client » toute personne qui fait appel à DE BREE au nom et/ ou pour le compte du client. Tous les litiges entre DE BREE et le client relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de Gand, à moins que DE BREE ne choisisse le tribunal normalement compétent.

2. Toutes les offres de DE BREE peuvent être retirées à tout moment par DE BREE, sont sans engagement et ne doivent être considérées que comme une invitation à passer une commande. Un contrat n’est formé que lorsqu’une personne habilitée à engager juridiquement DE BREE confirme la commande du client par écrit, ou lorsque DE BREE procède à l’exécution de la commande. DE BREE a le droit de sous-traiter (partiellement) les travaux. Si DE BREE agit en tant que sous-traitant, DE BREE a : (1) une créance directe sur le maître de l'ouvrage/ le donneur d’ordre, à hauteur de ce que ce dernier doit au cocontractant – entrepreneur principal et ce, conformément à l’article 1798 C.C. Belge; (2) un droit de gage sur toutes les créances du cocontractant –

entrepreneur principal découlant du contrat d’entreprise qui a pour objet le travail en question. Cette créance directe/ ce droit de gage portent non seulement sur les créances en question, mais aussi sur les montants accessoires tels que les intérêts de retard et l’éventuel dédommagement prévu dans un contrat.

3. La facturation minimale est de 65 €. DE BREE peut toujours demander un acompte, auquel cas l’accord particulier est totalement suspendu jusqu’au paiement intégral de l’acompte. A partir de 10.000 €, DE BREE peut demander une garantie bancaire préalable. Tous les prix s’entendent hors TVA et sont exprimés en euro. Un prix est calculé distinctement pour chaque projet et n’est valable que pour ce projet, et pas pour d’autres projets (similaires). Les travaux/ livraisons qui n’étaient pas prévus explicitement dans l’offre/ l’accord particulier sont considérés comme des travaux/ frais supplémentaires demandés par le client, et facturés en tant que tels. Les frais de transport et de déplacement sont calculés à partir du siège social de DE BREE, selon des prix forfaitaires par déplacement. Le nombre d’heures de travail prévu est toujours indicatif. Toutes les heures de travail prévu prestées sont facturées, y compris le retard éventuel. Tous les prix s’appliquent aux jours ouvrables entre 8 h et 18 h. Les samedis, dimanches et jours fériés, en-dehors des heures de bureau, et si des travailleurs effectuent plus de 8 heures de travail au cours d’une journée, des prix majorés sont appliqués. En cas de fluctuations monétaires, augmentations de prix de matériaux ou de matières premières, de prix de transformation, salaires, charges sociales, frais imposés par les pouvoirs publics, prélèvements et taxes, frais de transport, droits d’exportation et d’importation ou primes d’assurances, intervenant entre la confirmation de la commande et la réception définitive, DE BREE peut augmenter le prix convenu au prorata.

4. Les engagements de DE BREE se limitent à une exécution scrupuleuse de l’accord particulier ou, si aucun accord particulier n’a été conclu, de (en ordre décroissant) la confirmation de la commande émise par DE BREE ou de l’offre émise par DE BREE. Si le client a établi un plan, la responsabilité reste limitée à la stricte exécution de ces plans. DE BREE peut exécuter des travaux complémentaires aux frais du client si elle le juge nécessaire. Si certains composants ne sont pas disponibles, DE BREE peut, sans mise en demeure préalable en sans aucun droit de recours possible à son encontre : (1) annuler (partiellement) l’accord particulier ; (2) remplacer ces composants par un équivalent fonctionnel. L’éventuel supplément de prix en découlant n’est pas compris dans le prix. La présence de DE BREE aux réunions de chantier n’est pas nécessaire.

5. Les délais d’exécution et de livraison indiqués sont toujours indicatifs et pas essentiels. En cas de dépassement de ces délais, DE BREE et le client conviendront d’un délai supplémentaire raisonnable. DE BREE a le droit de livrer/ exécuter les matériaux/prestations de services en plusieurs fois. Une livraison/ exécution partielle ou un dépassement de délais (délais initiaux ou supplémentaires) ne peut pas entraîner la résiliation de l’accord particulier ou donner droit à un quelconque dédommagement. Des modifications de l’offre, de l’accord particulier, etc., entraînent automatiquement l’annulation des délais prévus. DE BREE décline toute responsabilité en cas de retard dû à la défaillance d’un fournisseur/ du client/ de tout autre tiers. Le client emporte les

marchandises à ses frais et à ses risques, à la date et à l’endroit indiqués par DE BREE.

6. Le client procédera à un premier contrôle au moment de la réception des prestations de services et/ ou des matériaux. Le client est tenu de signaler immédiatement les anomalies directement vérifiables par téléphone à DE BREE, et de confirmer ces constatations dans une lettre de réclamation recommandée, à défaut de quoi il est censé accepter les prestations de services ou les matériaux. Le client doit contrôler minutieusement les prestations de services et/ ou les matériaux dans les 48 heures qui suivent leur réception. La mise en service, la transformation et/ ou la revente prennent valeur de réception définitive. Le client perd en tout cas le droit d’invoquer une non-conformité ou un vice s’il n’avertit pas DE BREE par une lettre de réclamation recommandée

dans les 24 heures qui suivent la découverte ou la découverte supposée des défectuosités, et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de la facture finale. Si la réclamation est introduite en temps opportun et correctement, DE BREE devra, comme bon lui semble : (1) remplacer (partiellement) les prestations de services/ marchandises ou (2) créditer la part défectueuse au prix prévu dans l’accord particulier. Un remplacement partiel ne peut entraîner aucun dédommagement ou la rupture de l’accord particulier. En cas de remplacement partiel, le client devra notamment payer les heures de travail, les frais de transport et de déplacement, etc. Les réclamations ne dispensent en aucun cas le client de son obligation de paiement. Le client est tenu de

supporter tous les frais qui découlent de réclamations infondées.

7. DE BREE n’est en aucun cas responsable de : (1) dommages indirects ; (2) dommages qui dépassent le montant de la facture et/ ou de la police RC-exploitation souscrite par DE BREE ; (3) dommages occasionnés au cours du transport ; (4) mauvaise utilisation des matériaux ; (5) dommages occasionnés par le client et/ ou des tiers ; (6) dommages dus à des informations erronées ou incomplètes et/ ou (7) le non-respect par le client d’obligations légales et/ ou autres. DE BREE n’est pas responsable de la réalisation d’essais, de la demande de permis et/ ou du contrôle de la conformité de documents (de toute nature) à la législation applicable et/ ou à d’autres normes. Le client ne peut en aucun cas renvoyer les marchandises, faire réaliser des travaux par des tiers

ou procéder à une opération de couverture. DE BREE se réserve le droit de venir constater les vices et leur cause sur les lieux. Le client garantira et défendra totalement DE BREE contre : (1) toute réclamation ou procédure, y compris de tiers, découlant de tout acte ou de toute négligence du client, en contradiction avec l’accord particulier et/ ou ces CG. Le client indemnisera totalement DE BREE pour tous dommages, notamment les frais judiciaires découlant de sa défense dans le cadre de l’obligation de garantie susmentionnée. DE BREE n’est en aucun cas responsable en cas de force majeure ou de circonstances extrêmes. Le cas échéant, DE BREE peut, comme bon lui semble, sans mise en demeure préalable ou intervention judiciaire et sans aucun droit de recours possible à son encontre : (1) remplacer les marchandises/ composants par un équivalent fonctionnel ; (2) suspendre l’exécution de ses obligations ; (3) résilier l’accord particulier et/ ou (4) inviter le client à renégocier les modalités d’exécution. Si le client ne collabore pas de bonne foi, DE BREE peut demander au tribunal de fixer de nouvelles conditions contractuelles et/ ou de condamner le client à lui payer un dédommagement. Il faut entendre cas de force majeure et circonstances extrêmes au sens le plus large

possible. Il s’agit notamment de : indisponibilité/ pénurie de matériaux/ matières premières, conditions météorologiques particulières, grève, guerre, maladie ou accidents, perturbations de la communication ou des systèmes informatiques, mesures gouvernementales, entrave au transport et/ ou au déplacement, entrave à l’importation ou à l’exportation, panne, bouchons sur les routes, pertes d’autorisations, fermeture de décharges/four, etc., ainsi que les cas évoqués dans la dernière phrase de l’article 3 de ces CG. Peu importe si ces difficultés se produisent chez nous ou chez un fournisseur.

8. Le client est tenu de : (1) faire signer pour accord tous les documents concernant DE BREE par une personne habilitée à engager le client juridiquement ; (2) confirmer une commande par un double de l’offre signé pour accord par une personne habilitée à engager le client juridiquement, et envoyer le document à DE BREE ; (3) transmettre en temps opportun toutes les informations nécessaires/ utiles à DE BREE ; (4) garantir en permanence l’accessibilité des lieux de travail afin que DE BREE puisse y installer un conteneur ou un baraquement de chantier ; (5) garantir la sécurité sur le chantier ; (6) signaler au préalable à DE BREE d’éventuelles conditions que les prestations de services/ les matériaux doivent respecter ; (7) signaler à DE BREE d’éventuels dangers (découlant des activités du client), de manière que les mesures préventives nécessaires puissent être prises ; (8) souscrire les assurances nécessaires et présenter les polices et les preuves de paiement des primes de ces assurances à DE BREE, sur simple demande. Si le client ne respecte pas ces obligations, DE BREE se réserve le droit d’interrompre (temporairement) les travaux ou de résilier le contrat. Les frais de cette interruption ou résiliation équivalent au retard évoqué à l’article 3 de ces CG, et sont facturés intégralement au client.9. Les réclamations au sujet de factures doivent être introduites dans les 8 jours qui suivent la date de la facture, par lettre de réclamation recommandée. L’existence d’une réclamation au sujet de factures ne dispense pas le client de son obligation de paiement dans les délais impartis. Toutes les factures sont payables au comptant par virement sur le compte en manque dont le numéro est mentionné sur la facture. Aucune remise n’est consentie pour les paiements au comptant. Les paiements à des intermédiaires ne sont pas autorisés. Seules les quittances signées par des personnes habilitées à engager juridiquement DE BREE sont valables. La mention de la facture dans le livre des factures émises de DE BREE prend valeur de présomption simple d’envoi et de réception. En cas d’absence de paiement ou de paiement incomplet à l’échéance de la facture, le client est tenu de payer : (1) des intérêts de 12 % capitalisés chaque année ; (2) un dédommagement forfaitaire équivalant à 10 % du montant de la facture avec un minimum de 100 €, sans préjudice du droit de DE BREE d’apporter la preuve de dommages plus élevés ; (3) tous les frais de recouvrement judiciaire et extrajudiciaire ; (4) en outre, toutes les autres factures (non échues) deviennent immédiatement exigibles ; (5) DE BREE a le droit de reprendre tous les matériaux, de suspendre ou annuler (la poursuite de) l’exécution du contrat en question et/ ou d’autres contrats conclus avec le client, tout cela sans mise en demeure préalable ou intervention judiciaire. Les paiements partiels sont acceptés sous toute réserve et sont imputés de la façon suivante : (1) frais de recouvrement ; (2) dédommagement ; (3) intérêts ; (4) sommes principales. Conformément à la loi Belge relative aux sûretés financières du 15 décembre 2004, DE BREE et le client compensent et imputent automatiquement et de plein droit toutes leurs créances mutuelles présentes et futures. Cela signifie que dans le cadre de leur relation permanente, c’est toujours la plus grande créance qui subsiste par solde. Cette compensation sera en tout cas opposable au curateur et aux autres créanciers concurrents, qui ne pourront donc pas s’opposer à cette compensation. Lorsque DE BREE doit effectuer un paiement à un consommateur-Client,

au sens de l’article I.1 2° du Code de droit économique, et qu’il néglige de le faire dans un délai de 15 jours après que ce soit établi, les clauses citées dans le présent article, mentionnées sous(1) et (2), sont également valables au bénéfice de ce consommateur-Client, en cas de retard par DE BREE dans le paiement de la créance précitée.

10. Sauf accord écrit de DE BREE, le client ne peut pas annuler l’accord particulier. En cas d’annulation par le client, même avec un accord écrit, le client est tenu de payer un dédommagement forfaitaire équivalant à 35% du montant total de la facture. Si la confiance en la solvabilité du client est altérée d’une quelconque façon, DE BREE peut, de par ce simple fait, sans mise en demeure préalable et sans intervention judiciaire : (1) soit résilier un ou plusieurs contrats conclus avec le client ; (2) soit les suspendre jusqu’à ce que le client offre des garanties de paiement suffisantes. Toutes les dispositions de cet article s’appliquent sans préjudice du droit de DE BREE de réclamer un dédommagement complémentaire.

11. Le risque est transféré au client dès que l’accord particulier est formé. Le client est censé connaître toutes les caractéristiques des prestations de services/ matériaux, et ne peut tirer aucun droit d’informations, échantillons ou modèles quelconques. Les droits de propriété ne sont transférés au client qu’après le paiement intégral du prix, des frais, des intérêts et de tous autres frais accessoires. Le client doit toujours s’efforcer de préserver les droits de propriété de DE BREE et devra, à cet effet : (1) souscrire les polices d’assurances nécessaires ; (2) communiquer à DE BREE toutes les informations possibles au sujet de ces droits de propriété. En cas de non-respect (présumé) de ces obligations, le client doit, sur simple demande de DE BREE, lui restituer les marchandises en question, à ses frais et à ses risques, dans les 24 heures ; cela entraîne la résiliation automatique de l’accord particulier. En cas de violation de la réserve de propriété, DE BREE obtient automatiquement un droit de gage sur le prix de vente réalisé, et le client doit lui payer un dédommagement forfaitaire équivalant à 35% du montant total de la facture.

12. Tous les documents/ informations de toute nature qui sont transmis au client doivent être traités en toute confidentialité, restent la propriété de DE BREE, ne peuvent pas être communiqués à des tiers ou utilisés (in)directement à des fins autres que leur destination normale. Ces documents doivent être restitués sur simple demande. Ces obligations restent en vigueur, au moins jusqu’à ce que les informations en question soient connues du public sans que le client n’ait commis de faute. Le client autorise DE BREE à enregistrer dans un fichier automatisé les données à caractère personnel qu’il lui communique ainsi que les photos des matériaux/ prestations de services, en vue, notamment, de campagnes d’information ou de promotion. Le client peut en permanence

demander la communication et la rectification de ses données. Si le client ne souhaite plus recevoir d’informations commerciales, il doit en avertir DE BREE par lettre recommandée.